Met pijn in ons hart.

Leef Vastelaovensvrung,

Met pijn in het hart, maar ervan overtuigd dat er een zorgvuldige afweging gemaakt is, hebben wij, voorzitters van de Limburgse carnavalsbond BCL en de vereniging
SLV, kennisgenomen van het besluit van de voorzitters van de Limburgse Veiligheidsregio s om in het vastelaovesseizoen 2020-2021 geen vergunningsplichtige carnavalsactiviteiten toe te staan.

Zij motiveren hun besluit als volgt: Carnaval is een mooie traditie en een gezellig feest van verbinding en verbroedering waar juist nu veel behoefte aan is. Wij zijn echter van mening dat op een verantwoorde en veilige wijze carnaval vieren, passend binnen de geldende kaders en maatregelen, op dit moment niet mogelijk is. De kaders en richtlijnen van evenementen zoals deze nu gelden in combinatie met de wijze waarop Carnaval traditioneel gevierd wordt, maken dat organisaties daar moeilijk aan kunnen voldoen. Indien deze evenementen toch doorgang zouden vinden, zijn de risico s voor de openbare orde en de publieke gezondheid onaanvaardbaar groot.

Wij kunnen deze denkwijze goed volgen en sluiten ons aan bij de conclusie van de Veiligheidsregio’s. Voor ons staat voorop datje van de vastelaovend beter moet worden en niet ziek. En ook bij ons staat veiligheid voorop.
Het staat buiten kijf dat Vastelaovend 2021 zal plaatsvinden.

Carnaval is immers een tijdsgewricht. Vastelaovend is een gevoel dat wij Limburgers niet alleen in onze genen hebben maar ook uitdrukkelijk bij onze eigen Limburgse cultuur hoort.

Vastelaovendvierend Limburg zal in 2021 een klein, intiem en spontaan gebeuren zijn, waar we - in alle opzichten - nog lang aan zullen terugdenkenVastelaovend same! Vandaag, morgen en tot in lengte van jaren.

Wij groeten met een driewerf Alaaf! Allewiel! Sjregkedek!

Raymond Vlecken, President SLV Jos Hessels, Voorzitter BCL

PDF Brief voorzitters Limburgse veiligheidsregio's Carnaval & PDF Brief BCL-SLV carnaval 2021


Tussenbericht corona

van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) en de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) over het carnavalsseizoen 2020/2021.

Naar aanleiding van meerdere vragen om een stellingname van de besturen van de SLV en de BCL over het doorgaan van zittingen, optochten etc. nemen de besturen van beide koepels vooralsnog het volgende standpunt in:

  • Vastelaovend vindt ook dit seizoen (2020-2021) plaats, net zoals Kerstmis, Aswoensdag en Pasen.
  • Echter op welke manier de Vastelaovend door zal gaan is en blijft op dit moment ongewis.
  • Het is voor de besturen van de BCL en de SLV op dit moment onmogelijk een eenduidig beeld te schetsen van hoe Vastelaovend 2021 eruit zal gaan zien, omdat het verloop van de pandemie voor ons net zo onzeker is als voor de wetenschap, het Rijk en de gemeenten.
  • Daarnaast beslist noch de BCL, noch de SLV, over het doorgaan van evenementen, maar beslissen de (lokale) overheden daarover.
  • De besturen van respectievelijk de BCL en de SLV houden vast aan hun uitgangspunt om niet te gaan speculeren over de inhoud en doorwerking van officiële verklaringen.
  • We constateren, dat er vanuit de carnavalswereld soms verschillend op de pandemie gereageerd wordt. Zowel de BCL als de SLV roepen hun leden nadrukkelijk op om met geduld en terughoudendheid te opereren.
  • Wij gaan er vanuit, dat wij op zijn vroegst in augustus vanuit het Rijk en de lokale overheden enige duidelijkheid kunnen verwachten.
  • De SLV en de BCL inventariseren op dit moment de aan beide bonden gestelde vragen en zullen proberen zo snel als mogelijk deze vragen te beantwoorden met adviezen, scenario’s en modellen.
  • De door SLV en BCL opgerichte taskforce hoopt op korte termijn de eerste beantwoording van gestelde vragen aan de Limburgse carnavalsverenigingen te kunnen leveren.

De besturen van de SLV en de BCL, Raymond Vlecken Jos Hessels President SLV Voorzitter BCL

coronavragen@bcl-limburg.nl of info@slv-limburg.nl

laat meer nieuws zien

Sponsoren
Stacks Image 9
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Heeft u vragen over de website?
Dan kunt u terecht bij de redacteurs Hubert Schunken of de secretaris.
Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl  of hschunken@bcl-limburg.nl 
Heeft u vragen betreffende Corona:
coronavragen@bcl-limburg.nl

Bezoek onze Facebook pagina's

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.